Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží.

Byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 sb. , občanského zákona v platném znění a zákon č.634/1992 sb. , o ochraně spotřebitele v platném znění.


Článek 1.
Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží.

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného použití, popřípadě nesprávného zásahu.

 

Za vhodnost výběru zboží odpovídá kupující!

Při nákupu je na kupujícím, aby zkontroloval, že předmět koupě je pro něj vhodný. Eventuální reklamaci je poté možné uplatnit z důvodu vad, nikoli z důvodu nesprávného výběru zboží. Pokud se zákazník rozhodne, pro špatně jím zvolenou konfekční velikost, je pouze jeho chybou, že si je řádně nevyzkoušel. Pokud vlastnosti zboží byly nebo mohly být kupujícímu již při prodeji známi, nejedná se prodávajícím o klamně uváděné vlastnosti výrobku, pak nemá kupující právní nárok na odstoupení od kupní smlouvy a to ani první den po koupi. Pokud se nedohodne s prodávajícím.

  

Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží, je vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník povinen řádně reklamaci přijmout a o její oprávněnosti rozhodnout v co nejkratší možné době, ve složitějších případech do 30 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízeny:

1. Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

2. Případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

 

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit dle článku 6. tohoto reklamačního řádu.

 

Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.


Článek 2.
Místo pro uplatnění reklamace.

Kupující musí uplatnit reklamaci v prodejně, ve které zboží bylo zakoupeno, nebo jej může zaslat poštou na vlastní náklady na adresu prodávajícího.

 

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, popřípadě jiným věrohodným způsobem (výpis z účtu, platba kreditní kartou)


Článek 3.
Lhůta pro uplatnění reklamace.

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době.

 

Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží v prodejně, nebo dobírkou. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.

 

Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, to je s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

 

Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.


Článek 4.
Odstranitelné vady.

Za odstranitelné vady se považují vady takové, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady, nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popřípadě delší dobu, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

 

Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to dle dohody s kupujícím buď opravou věci nebo vzhledem k povaze vady její výměnou.

 

Popřípadě může být kupujícímu nabídnuta přiměřená sleva z ceny věci nebo může kupující od smlouvy odstoupit.

 

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení – Reklamační list.


Článek 5.
Neodstranitelné vady

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:

1. Výměnu zboží za nové bezvadné.

2. Zrušení kupní smlouvy.

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo může od smlouvy odstoupit.

Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.

 

Článek 6.

Zboží prodávané za nižší ceny.

 Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určeným účelům, musí být prodávány jen za nižší ceny.

Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takové vady nových výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytnou-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu vady, které brání z funkčního hlediska užívání této věci, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články 3,4,5 tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, může být kupujícímu nabídnuta přiměřená sleva z ceny výrobku.


Článek 7.
Řešení sporů.

1. Kupující má právo, jestliže nesouhlasí s rozhodnutím prodávajícího o reklamaci, vyhledat Soudního znalce v daném oboru a dát věc kupní smlouvy k řádnému posouzení na vlastní náklady.

2. Nedohodne-li se kupující s prodávajícím, ve sporu vzniklém v rámci reklamačního řízení, rozhoduje v těchto záležitostech soud.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.8.2012.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0 CZK